Paris Hilton, postureo... ¡Ibiza no duerme con Stupidavid!

Paris Hilton, postureo... ¡Ibiza no duerme con Stupidavid!